POS-майнинг | POS-mining

Пасивний дохід від POS-майнингу: як гроші заробляють гроші

📌PoS-майнинг - що це?

Якщо не вдаватись до термінів та пояснити просто - існує два різновиди майнингу: з асіками (PoW) та без них (PoS). Для другого різновида потрібна крипта, встановлений гаманець та інтернет.

PoS майнер отримує дохід, який залежить від баланса крипти на гаманці. Це схоже на банківський депозит -тільки ви утримуєте на гаманці монети та отримуєте пасивний дохід.

Участь у PoS - майнингу може брати будь хто з додатнім балансом гаманця. Адже право на генерацію нових блоків розподіляється між усіма монетами певної криптовалюти, тобто більше монет - вища ймовірність згенерувати новий блок та отримати винагороду.

Для PoS - майнингу (або стейкінгу) не потрібне спеціальне обладнання - усі операції відбуваються на звичайному компі чи у смартфоні.

Зазвичай стейкінг потребує постійної синхронізації гаманця з мережею: якщо ви виключите свій комп або будуть неполадки з інтернетом - можете пропустити момент отримання винагороди. Проте, існують виключення. Поговоримо про це далі.

📌Скільки можна заробити?

У середньому 4-5 відсотків річних у крипті. Тож стейкінг буде цікавим для ходлерів, що розглядають крипту у якості середньо- та довгострокових інвестицій

📌Інструкція для PoS майнера (на прикладi однієї з найбільш перспективних для стейкінгу монети Cardano(ADA):

  1. На біржі Richamster.com придбати монету ADA.

  2. На офіційному сайті проєкту Cardano.org скачати гаманець для Pos-майнингу Daedalus.

  3. Після синхронізації гаманця перевести придбану крипту на гаманець.

!Зауважте, що стейкінг почне відбуватися не одразу після зарахування монет:: крипта деякий час має бути утримана на балансі. Як правило, цей процес триває 2-8 годин.

  1. Розрахувати дохідність від PoS-майнингу Сardano за допомогою калькулятора -antipalos.github.io/cardano-calculator/
  2. Подивитись перелік вільних пулів для стейкінгуhttps://forum.cardano.org/t/list-of-cardano-ada-staking-pools.

!Будьте уважні - робота з пулом не потребує переводу крипти на інші гаманці. Якщо пул просить перевести ADA, хтось намагається вас ошукати.

Останньому пункту слід приділити більше уваги: на відміну від інших криптовалют, Cardano дозволяє майнерам об'єднуватися в пули (stake pools). Головною перевагою пулів є можливість створювати проксі-ключи для делегування своїх коштів іншим учасникам мережі, а це дає можливість майнити навіть коли ви в офлайні.

📌 Як відбувається PoS-майнинг Сardano?

В основi PoS-алгоритму Ouroboros лежить протокол FTS, що поділяє реальний час на епохи, які, у свою чергу, поділяються на слоти - короткі відрізки часу(близько 20 секунд).

За цей час система обирає 1 монету, володар якої стає слот-лідером. Слот-лідер має право згенерувати один блок. Якщо слот-лідер не в мережі, слот залишається пустим.

Винагорода залежить від розміру транзакційних комісій в одній епосі. Мінімальний розмір винагороди за транзакцію - 0,1555381 ADA

Тож чим більше монет ви маєте на балансі, тим більша ймовірність стати слот-лідером та отримати винагороду

Підсумовуючи можна сказати, що PoS-майнинг має ряд переваг, адже не потребує ні спеціальних навичок та вмінь, ані спеціального обладнання, лише крипту, гаманець та інтернет - і от ви вже володар пасивного доходу.

А стейкінг ADA до цих переваг додає можливість утворювати пули: не бути постійно в онлайні і все одно отримувати винагороду

Тож, вдалого майнингу!

Richamster.com - зручно завжди!

Passive income from POS-mining: how money makes money

PoS-mining - what is it?

If you do not resort to terms and explain simply - there are two types of mining: with asics (PoW) and without them (PoS). The second type requires a crypt, a wallet and the Internet.

The PoS miner earns an income that depends on the balance of the crypt on the wallet. It's like a bank deposit - only you keep coins in your wallet and get passive income.

Anyone with a positive wallet balance can take part in PoS mining. After all, the right to generate new blocks is distributed among all coins of a certain cryptocurrency, ie more coins - the higher the probability of generating a new block and receive a reward.

PoS - mining (or stacking) does not require special equipment - all operations take place on a regular computer or smartphone.

Usually, staking requires constant synchronization of the wallet with the network: if you turn off your computer or there are problems with the Internet - you can miss the moment of receiving the reward. However, there are exceptions. Let's talk about this later.

📌How much can you earn?

An average of 4-5 percent per annum in the crypt. So staking will be interesting for hodlers who consider the crypt as a medium- and long-term investment

📌Instructions for PoS miner (on the example of one of the most promising for stacking coins Cardano (ADA):

Buy an ADA coin at Richamster.com.

Download the Daedalus Pos-Mining wallet on the official website of the Cardano.org project.

After synchronizing the wallet, transfer the purchased crypt to the wallet. Note that stacking will not start immediately after the coins are credited: the crypt must be kept on the balance sheet for some time. This process usually takes 2-8 hours.

Calculate the profitability of PoS-mining Cardano using a calculator - antipalos.github.io/cardano-calculator/

See a list of free stacking pools https://forum.cardano.org/t/list-of-cardano-ada-staking-pools. ! Be careful - working with the pool does not require transferring the crypt to other wallets. If the pool asks you to transfer the ADA, someone is trying to deceive you.

The last point should be given more attention: unlike other cryptocurrencies, Cardano allows miners to unite in pools (stake pools). The main advantage of pools is the ability to create proxy keys to delegate their funds to other network members, and this allows you to own even when you are offline.

📌 How is Cardano PoS mining?

The Ouroboros PoS algorithm is based on the FTS protocol, which divides real time into epochs, which, in turn, are divided into slots - short periods of time (about 20 seconds). During this time, the system selects 1 coin, the owner of which becomes the slot leader. The slot leader has the right to generate one block. If the slot leader is offline, the slot remains empty. Remuneration depends on the size of transaction fees in one epoch. The minimum transaction fee is 0.1555381 ADA So the more coins you have on your balance, the more likely you are to become a slot leader and win a prize.

In conclusion, PoS-mining has a number of advantages, because it does not require special skills and abilities, or special equipment, only a crypt, a wallet and the Internet - and now you have a passive income.

And ADA staking adds to these benefits the ability to create pools: not to be constantly online and still get rewarded

So, good mining!

Richamster.com - always convenient!