Повні стакани XMR

Повні стакани - повні кишені. Призовий фонд - 2200 KUB

Минулого місяця був місяць Ефіра (ETH), цей місяць буде місяцем Монеро (XMR). Суть акції залишається тією ж але ми збільшуємо призовий фонд більш ніж вдвічі.

Отже поїхали**“Повні стакани XMR - повні кишені KUB”**. Учасники акції розділять між собою 2200 KUB. З них 550 KUB отримають ТОП 10 по кількості набраних балів за весь період. Ще 1650 KUB буде розділено між всіма хто хоча б раз потрапляв в топ-10 дня. За кожний набраний бал в ТОП дня вам буде нараховано 1 KUB тобто щодня додаватись 55 KUB (55*30=1650). Тож тепер є сенс боротись постійно не просто за попадання в ТОП дня, а за якомога вищі місця. .

Але як потрапити в ТОП дня?

Необхідно виставити на біржі на продаж XMR в будь-якій парі по будь-якій ціні. Раз в день в різний час буде формуватись статистика. Той хто матиме найбільше виставленого на продаж XMR отримуватиме 10 балів, наступний за ним 9, наступний 8 і т.д до 1. Таким чином формується ТОП-10 кожного дня. В акції не приймає участь XMR, який не стоїть в лотах. Тож якщо ви маєте XMR на балансі, але не виставили його ви не прийматиме участі.

**А що робити якщо в акції я хочу прийняти участь але боюся продешевити з продажем?**В такому разі ставте XMR по ціні, яка вас точно влаштує, наприклад за 100 000 грн. Важливо щоб він був виставлений.

Я не бажаю світити свої баланси перед іншими.

Ми піклуємося про конфіденційність ваших даних, і в той же час даємо можливість слідкувати за перебігом акції та своїм результатом. Тому як тільки користувач потрапляє в ТОП дня, йому присвоюється особистий номер і він зможе відслідковувати свою позицію в таблиці. Про присвоєння ІН користувачу буде повідомлено по e-mail або в Telegram (залежно як ми комунікували з вами раніше).

Якщо вам здається що ви б мали бути в ТОП але не отримали номер можете уточнити інформацію в телеграмі у @SilverMystery або написавши на [email protected].

Перший заліковий день 30.09.20 останній заліковий день - 29.10.20. Вже до 30.10.20 переможці отримають свою нагороду і буде оголошено стакани, якої валюти ми наповнювати будемо наступними.

Full volumes - full pockets. The prize fund is 2200 CUB.

Last month was Ether Month (ETH), this month will be Monero Month (XMR). The essence of the action remains the same, but the prize fund has more than doubled.

So let's go "XMR Full - Full CUB Pockets" . Participants of the action will share 2200 CUB. 550 KUB of them will receive TOP 10 according to the number of points gained for the entire period. Another 1650 KUB will be divided among everyone who at least once got into the top 10 of the day. For each point scored in the TOP of the day, 1 CUB is charged, i.e. 55 CUBE is added daily (55 * 30 = 1650). So now it makes sense to constantly fight not just for getting into the TOP of the day, but for the highest places. ...

But how to get to the TOP of the day?

You must list XMR for sale in any pair at any price. Statistics will be generated once a day at different times. Whoever has the most XMR to sell will receive 10 points, then 9, the next 8, etc. up to 1. Thus, TOP-10 is formed every day. XMR, which is not in the lots, does not participate in the promotion. Therefore, if you have XMR on your balance, but you have not configured it, you will not participate.

But what if I want to participate in the promotion, but am afraid to fall in price with a sale? In this case, expose XMR at a price that suits you, for example, UAH 100,000. It is important that this is displayed.

I don't want to show my balance to others.

We care about the confidentiality of your data, and at the same time provide an opportunity to monitor the progress of the campaign and its results. Therefore, as soon as a user enters the TOP of the day, he is assigned a personal number and he will be able to track his position in the table. The user will be notified of the assignment of an identifier by e-mail or in Telegram (depending on how we previously communicated with you).

If you think that you should be in the TOP, but did not receive a number, you can clarify the information in the telegram to @SilverMystery or by writing to [email protected].

The first credit day is 09/30/2020, the last credit day is 10/29/20. Until 10/30/2020 the winners will receive their prizes, and the orderbooks will be announced, the currency of which we will use next time.